آرماتور بندیبتن ریزی فونداسیون

نکات مهم در آرماتور بندی

شبكه ميلگرد كف پي : بتن نيز مانند بيشتر مصالح ساختماني نيروي كششي را تحمل نمي كند. بهمين دليـل در قطعـات بتنـيدر ناحيه اي كه الياف بتن تحت تاثير نيروي كششي مي باشند ميلگردهاي فولادي قـرار مـي دهنـد تـا نيـرويكششي را تحمل كند. در پي ها الياف نزديكتر به زمين تحت تاثير بيـشترين نيـروي كشـشي واقـع مـي شـوندبهمين علت يك شبكه از ميلگرد در پايين پي قرار مي دهنـد. قطـر ميلگـرد و فاصـله آنهـا از همـديگر بوسـيلهمحاسبه بدست مي آيد .

آرماتورگذاري :

ميلگردهاي مصرفي بايد نو ، تميز، بدون هيچ گونه آلودگي نظير چربي ها ، ذرات بـتن ، گـرد و خـاك و يـامواد زائد ديگر باشد. ميلگردها قبل از مصرف بايد كاملا پاكيزه باشند تا خللي به پيوستگي بتن و ميلگردها واردنشود. مقطع ميلگرد مصرفي نبايد به علت زنگ زدگي تضعيف شده باشد . استفاده از ميلگردهـاي زنـگ زده بـهشرطي مجاز است كه اولا زنگ زدگي قبلا با برس يا وسايل مشابه مورد قبول پاك شود ، ثانيا قطر ميلگـرد پـساز برس زدن حداكثر ۵,۰ ميلي متر كاهش يابد .

ميلگردهاي مصرفي در بتن بصورت ميلگرد سـاده يـا آجـدار تهيـه مـي شـوند. توصـ يه مـي شـود تمـاميميلگردهاي مصرفي در بتن( به استثناي خاموت ها) از نوع ميلگرد آجدار باشند . قطـر اسـمي ميلگـرد سـاده ،قطري است كه در برگ شناسايي آن ذكر مي شود و معادل قطر دايره اي است كـه مـساحت آن برابـر مـساحتمقطع عرضي ميلگرد باشد. در مورد ميلگرد آجدار قطر اسمي معـادل قطـر اسـمي ميلگـرد صـاف هـم وزن آناختيار مي شود .

حمل و انبار كردن ميلگردها :

آرماتورها به صورت كلاف ، شاخه ، شبكه هاي جوش شده يا بافته شده در كارخانـه ، تحويـل مـي شـوند.

ميلگردهاي مصرفي در بتن بايد بدون خم شدگي تحويل كارگاه شوند ، معمولا ميلگردهاي به قطر ۶ ميلي متر وكمتر بصورت كلاف تحويل مي شوند .

مصرف ميلگردها باقطرهاي بالاتر از ۶ ميلي متر بصورت كلاف مجاز نيست مگر اينكه وسيله مناسـبي بـرايبازكردن كلاف ها در كارگاه وجود داشته باشد و قطر كلاف بيش از ۲۰۰ برابر قطر ميلگرد باشد .

 

در تمام مدت حمل ، تخليه ، نگهداري و كارگذاري ميلگردها بايد آنها را در مقابل هرگونه زنگ زدگي و يـاديگر آسيب هاي فيزيكي و شيميايي محافظت نمود. ميلگردها نبايد در تماس با خاك يـا مـصالحي باشـند كـهرطوبت را در خود نگه مي دارد و عموما نبايد ميلگردها بـراي مـدت طـولاني در معـرض بـاران و بـرف و هـوايمرطوب قرار گيرند . در كارگاه بايد ميلگردها را بر حسب قطر و طبقه آنها مجزا و انبار نمود .

به هنگام حمل و تخليه بايد دقت شود كه آرماتورها خصوصا شبكه جوش شده از صدمات مكانيكي يا تغييرشكل ها خميري ، ضربه ناشي از پرتاب از ارتفاع و غيره مصون بوده و از گـسيختگي جـوش هـا در شـبكه هـايجوش شده جلوگيري شود .

 

بريدن و خم كردن آرماتور :

بريدن و خم كردن آرماتور بايد مطابق نقشه ها و مشخصات اجرايي در كارگاه پيمانكار يا كارخانه توليدكنندهانجام شود. انتخاب تجهيزات بريدن و خم كردن ، شعاع انحنا ميلگرد و خم كردن بايستي به درستي انجام شـود. بريدن ميلگردها بايد با وسايل مكانيكي صورت گرفته و خم كـردن آرمـاتور بايـد بـه روش سـرد انجـام شـود.

 

استفاده از حرارت براي خم كردن فولاد مجاز نيست .

خم كردن ميلگردهاي داخل بتن نظير ميلگردهاي انتظار يا بازكردن ميلگردهاي خم شده مجاز نيـست مگـر درمواردي كه در نقشه هاي اجرايي پيش بيني شده باشد. در اين موارد براي شكل دادن مجدد بايد به ويژگيهـايفولاد مصرفي توجه شود . باز و بسته كردن خمها به منظور شكل دادن مجدد به هيچ وجه مجاز نيست .

در دماي كمتر از ۵- درجه خم كردن ميلگردها مجاز نيست .

بستن و كار گذاشتن آرماتورها :

هنگام نصب ، ميلگردها بايد عاري از هرگونه آلودگي باشند و كليه آلودگيها بايد قبل از نـصب و كارگـذاريميلگردها زدوده شود و تا شروع مرحله بتن ريزي از آلودگي ها محفوظ بماند. آرماتورها با توجه به قطر ، طول وشكل بايستي در محلهاي تعيين شده به نحوي مستحكم و ثابت شوند كه هنگام بـتن ريـزي هيچگونـه تغييـر وجابجايي در آنها صورت نگيرد .

به منظور كنترل و تامين پوشش بتن مي توان از قطعات بتني (لقمه ها)

يا خرك هاي فلزي به ابعاد ، مقاومت و تعداد لازم استفاده نمود. لقمه هاي بتني بايـد داراي مفتـول بـوده و بـااستفاده از اين مفتول ها به ميلگردهاي اصلي كاملا محكم شوند. استفاده از قطعه سـنگ ، لولـه هـاي فلـزي وقطعات چوب براي نگهداري ميلگردها و تامين پوشش بتن مجاز نيست .

 

 

وصله كردن آرماتورها :

حتي الامكان بايد ميلگردهاي مصرفي به صورت يكپارچه باشند . تمـام اتـصالات ميلگردهـا بايـد در نقـشه هـاياجرايي منعكس گردد و تعداد اتصالات به حداقل ممكن كاهش يابد. در صورتي كه وجود اتصال اجتناب ناپـذيرباشد. اين اتصالات بايد در مقاطعي قرار داده شوند كه تنش وارده بر عضو يا قطعه بتني حداقل باشد و از تمركزتمامي وصله ها در يك مقطع نيز خودداري شود .

در قطعات تحت خمش و خمش توام با فشار نبايد بيش از نصف ميلگردها در يك مقطه وصله شوند . در صـورتوجود كشش يا كشش ناشي از خمش حداكثر ۳/۱ ( نسبت ۱ به ۳ ) ميلگردها در يـك مقطـع را مـي تـوان بـهوسيله پوششي وصله نمود . وصله كردن ميلگردهاي تحتاني قطعات خمشي در وسط دهانه يا نزديك به آن و يـاميلگردهاي بالايي قطعه خمشي روي تكيه گاه يا نزديك آن مجاز نيست. بطور كلي هر وصله بايد ۴۰ برابر قطرميلگرد ، با وصله مجاور فاصله داشته و در يك مقطع قرار نگيرد .

 

جوشكاري آرماتور :

اتصال ميلگرد ها از طريق جوشكاري با روش نوك به نوك ، خميري يا جوش ذوبي بـا الكتـرود بـا دسـتوروموافقت قبلي مهندسين مشاور مجاز مي باشد . در اين خصوص رعايت ضوابط آيين نامه بتن ايران الزامي است اتصال جوشي ميلگرد سرد اصلاح شده جز با روشهاي خاص ، مناسب و تحت كنترل دقيق مجاز نمي باشد .

در صورتي كه براي هر نوع فولاد ، الكترود مخصوص و روش جوشكاري مناسب اختيـار شـود مـي تـوان از روشاتصال جوش ذوبي استفاده نمود .

 

پوشش محافظ بتني روي ميلگرد :

پوشش بتني ميلگردها عبارت است از حداقل فاصله رويه ميلگـرد اعـم از طـولي و عرضـي تـا نزديكتـرينسطح بتن . فرد مجري بايد نهايت دقت را در نصب ميلگرد و نيز ريختن و متراكم نمودن بتن بـه عمـل آورد تـاباعث جابجايي و تغيير محل آرماتورها نگردد . ضخامت و پوشش بتن نبايد از قطـر ميلگردهـاي مـصرفي كمتـراختيار شود .ضخامت پوشش هيچ گاه نبايد از حد اكثر قطر شن مصرفي( براي شن تا قطر ۳۲ ميلي متر) كمتر اختيار شود. در مورد شن بزرگتر از ۳۲ ميلي متر ضخامت پوشش حداقل مساوي قطر بزرگترين شن به اضافه ۵ ميلي متر اختيار مي شود .

در صورتي كه بتن مستقيما روي خاك ريخته شود و بطور دائم در تماس با خـاك باشـد بايـد حـداقل ضـخامتپوشش ۷۵ ميليمتر اختيار شود . اگر سطح بتن نقش دار باشد ضخامت پوشش از عمق فرورفتگي انـدازه گيـري مي شود .

برچسب ها
نمایش بیشتر

علیرضا خویه

کارشناس ارشد مهندسی عمران- مهندسی زلزله از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی | طراح سازه های مقاوم در برابر زلزله | بهسازی و مقاوم سازی سازه های موجود | ارائه طرح اختلاط بتن های باکیفیت و با مقاومت بالا |

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن