ابر روان کننده بتندسته‌بندی نشدهروان کننده های بتنزودگیر کننده های بتن

درصد بهینه روان کننده در بتن

تعيين نقطه اشباع روان كننده در بتن

تعيين نقطه_اشباع روان_كننده

براي يك نسبت آب بـه سـيمان مشـخص، مقـدار درصـد فـوق_روان_كننده بر حسب وزن سيمان كه استفاده بيشـتر از آن تـأثير قابل ملاحظهاي در رئولوژي خمير ندارد، نقطه_اشباع فوق روان كننده نام دارد. وقتي كـه نمـودار نسـبت مقاومـت_جريـان براي خمير روان بر حسب درصد فوق روان كننده رسـم شـود، يك منحني با شيبهاي متمايز به دست مي ايد. محـل تلاقـي دو خط با شيبهاي كاملا متمايز نقطه_اشباع فـوق روان كننـده نـام دارد. مقـدار فـوق_روان_كننـده در ايـن نقطـه بـه عنوان ميزان درصد اشباع فـوق روان كننـده مربـوط بـه سـيمان خاص و نسبت آب_به_سيمان مشخص جهت حداكثر بهـره وري از فوق روان كننده مـورد آزمـايش قابـل اسـتفاده خواهـد بـود. ضمن اينكه از اين نمودار مي توان به سـازگاري_سـيمان و فـوق_روان_كننده نيز پي برد.

در صورت عدم وجود يك نقطه_اشباع، سازگاري وجود ندارد و بهتـر اسـت كـه سـيمان يـا فـوق روان كننده را عوض كرد. ميزان درصد_اشباع فوق_روان كننـده جهـت كنتـرل يكنـواختي توليد تجاري فوق_روان كننده با استفاده از يـك سـيمان مرجـع مشخص قابل استفاده ميباشد. در هـر دو حالـت اگـر سـيمان و فوق روان كننـده كـاملاً تحـت يـك سيسـتم كنتـرل كيفيـت و استاندارد توليد شوند، نسبت مقاومت_جريان بـه دسـت آمـده مربـوط بـه مخلـوط خميربــا مقدارســيمان و فــوق روان كننــده مشــخص وشــرايط يكسان آزمايش (دما و نحوه_اختلاط) نبايد تغييركند. با توجه به اينكه روش مخلوط كردن در تعيين نقطه_اشباع فـوق_روان كننده مؤثر است، ممكن اسـت درصـد_بهينـه مقـدار فـوق_روان_كننـده بـراي سـاخت خميـر و بـتن كـاملاً يكسـان نباشـد. معمولاً ميزان نقطه_اشباع فوق_روان_كننـده حاصـل از آزمـايش خمير ، حد_بالايي مقدار مربوطه در بتن مـي باشد لـذا در اولـين پيمانه آزمـايش سـاخت بـتن از ۸۰ درصـد مقـدار نقطـه_اشـباع بدست آمده از آزمايش خمير اسـتفاده مـي شود و در صـورت نياز مابقي را بعدا اضافه ميكنند.

برچسب ها
نمایش بیشتر

علیرضا خویه

کارشناس ارشد مهندسی عمران- مهندسی زلزله از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی | طراح سازه های مقاوم در برابر زلزله | بهسازی و مقاوم سازی سازه های موجود | ارائه طرح اختلاط بتن های باکیفیت و با مقاومت بالا |

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
بستن
بستن