ابر روان کننده بتندسته‌بندی نشدهروان کننده های بتنزودگیر کننده های بتن

درصد بهینه روان کننده در بتن

تعيين نقطه اشباع روان كننده در بتن

تعیین نقطه_اشباع روان_کننده

برای یک نسبت آب بـه سـیمان مشـخص، مقـدار درصـد فـوق_روان_کننده بر حسب وزن سیمان که استفاده بیشـتر از آن تـأثیر قابل ملاحظهای در رئولوژی خمیر ندارد، نقطه_اشباع فوق روان کننده نام دارد. وقتی کـه نمـودار نسـبت مقاومـت_جریـان برای خمیر روان بر حسب درصد فوق روان کننده رسـم شـود، یک منحنی با شیبهای متمایز به دست می اید. محـل تلاقـی دو خط با شیبهای کاملا متمایز نقطه_اشباع فـوق روان کننـده نـام دارد. مقـدار فـوق_روان_کننـده در ایـن نقطـه بـه عنوان میزان درصد اشباع فـوق روان کننـده مربـوط بـه سـیمان خاص و نسبت آب_به_سیمان مشخص جهت حداکثر بهـره وری از فوق روان کننده مـورد آزمـایش قابـل اسـتفاده خواهـد بـود. ضمن اینکه از این نمودار می توان به سـازگاری_سـیمان و فـوق_روان_کننده نیز پی برد.

در صورت عدم وجود یک نقطه_اشباع، سازگاری وجود ندارد و بهتـر اسـت کـه سـیمان یـا فـوق روان کننده را عوض کرد. میزان درصد_اشباع فوق_روان کننـده جهـت کنتـرل یکنـواختی تولید تجاری فوق_روان کننده با استفاده از یـک سـیمان مرجـع مشخص قابل استفاده میباشد. در هـر دو حالـت اگـر سـیمان و فوق روان کننـده کـاملاً تحـت یـک سیسـتم کنتـرل کیفیـت و استاندارد تولید شوند، نسبت مقاومت_جریان بـه دسـت آمـده مربـوط بـه مخلـوط خمیربــا مقدارســیمان و فــوق روان کننــده مشــخص وشــرایط یکسان آزمایش (دما و نحوه_اختلاط) نباید تغییرکند. با توجه به اینکه روش مخلوط کردن در تعیین نقطه_اشباع فـوق_روان کننده مؤثر است، ممکن اسـت درصـد_بهینـه مقـدار فـوق_روان_کننـده بـرای سـاخت خمیـر و بـتن کـاملاً یکسـان نباشـد. معمولاً میزان نقطه_اشباع فوق_روان_کننـده حاصـل از آزمـایش خمیر ، حد_بالایی مقدار مربوطه در بتن مـی باشد لـذا در اولـین پیمانه آزمـایش سـاخت بـتن از ۸۰ درصـد مقـدار نقطـه_اشـباع بدست آمده از آزمایش خمیر اسـتفاده مـی شود و در صـورت نیاز مابقی را بعدا اضافه میکنند.

برچسب ها
نمایش بیشتر

علیرضا خویه

کارشناس ارشد مهندسی عمران- مهندسی زلزله از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی | طراح سازه های مقاوم در برابر زلزله | بهسازی و مقاوم سازی سازه های موجود | ارائه طرح اختلاط بتن های باکیفیت و با مقاومت بالا |

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

70  +    =  74

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
Call Now Button