دکتر بتن Dr Concrete

دلیل کاهش زودهنگام روانی ملات

از دلایل کاهش زودهنگام روانی ملات

١-استفاده از درشت دانه های خشک

١-١-اطمینان از وضعیت اشباع با سطح خشک (SSD) سنگدانه ها
٢-افزایش دمای محیط

٢-١-از افزودن آب خودداری کنید
٢-٢-خنک کردن آب و یا افزودن یخ (بجای آب ازاد اختلاط اولیه)
٢-٣-نم دار کردن دپوی سنگدانه ها
٢-۴-استفاده از افزودنی های کاهنده آب و حافظ اسلامپ
٢-۵-عدم افزایش نسبت آب به سیمان مطرح شده در طرح اختلاط
٢-۶-استفاده از سرباره ها و فلای اش در طرح اختلاط
٣-برهم خوردن طرح اختلاط
٣-١-اطمینان از رطوبت دپوی سنگدانه
٣-٢-اطمینان از کالیبراسیون دستگاه
٣-٣-تغییرات در شیب دانه بندی سنگدانه ها
۴-ناسازگاری
۴-١-عدم تغییرات در مصالح مکمل سیمان(SCM)
۴-٢-تغییر افزودنی شیمیایی
۴-٣-تغییرات در منبع تامین مصالح
۴-۴-خنک نگه داشتن ملات
۵-تغییرات در مقدار هوا

۵-١-ارزیابی مقدار هوا (هوای عمدی و غیر عمد)
۶-گیرش کاذب

۶-١-عدم تغییرات در مصالح مکمل سیمان(SCM)
۶-٢-کاهش جایگزینی و بکارگیری فلای اش (class C)
۶-٣-تغییر در افزودنی روان کننده(رزین)
۶-۴-افزودن برخی از مواد به روان کننده (رزین)(اصلاح رزین)
۶-۵-اطمینان از عدم تغییر مشخصات سیمان از کارخانه مبدا
٧-تغییرات در مقدار هوا

٧-١-اندازه گیری مقدار هوا (مجموع هوای عمدی و غیر عمد)

 

خروج از نسخه موبایل