دکتر بتن Dr Concrete

میلگرد هیبریدی (میلگرد_کامپوزیتی )

این نوع میلگرد همان میلگرد_کامپوزیتی است که در بخش ۹-۴-۲ مبحث_نهم به آن اشاره شده است. این نوع میلگرد ، ترکیبی از الیاف و ماتریسی متشکل از رزین های مختلف میباشد. دارای مقاومت خیلی خوب در برابر خوردگی است و به همین جهت استفاده از آن در سازه های ساخته شده در شرایط محیطی شدید و خیلی شدید ( مثل سازه های دریایی ) توصیه میشود. البته باید دقت نمود که این میلگرد دارای شکست ترد میباشد و به همین جهت خیلی شکلپذیری مناسبی ندارد و نمیتوان رفتار مناسبی از آن برای سازه های تحت بار رفت و برگشتی ( نظیر بار زلزله ) انتظار داشت. استفاده از آن در سازه هایی که شکلپذیری در آنها دارای اهمیت است باید با انجام آزمایشات دقیق و اطمینان از عملکرد مناسب سازه در برابر این نوع بار انجام پذیرد. این میلگردها عمدتاً مقاومت فشاری مناسبی ندارند و این مقاومت در آنها کمتر از مقاومت کششی منتاظر است.

خروج از نسخه موبایل