انواع سیمانسیمان

سیمان و انواع آن

سيمان :

سيمان فراورده اي است كه بيشترين مواد تشكيل دهنده آن عبـارت اسـت از آهـك و سـيليس و خـواصعمده آن اين است كه با آب تركيب مي شود و گيرش آن در هـوا و داخـل آب صـورت مـي گيـرد. سـيمان دراختلاط با شن و ماسه آب سفت و سخت شده و جسمي يكپارچه تشكيل مي دهد .

انواع سيمان :

نوع ۱ – سيمان پرتلند معمولي :

اين سيمان در كارهاي عمومي نظير ساختن اسكلتهاي بتن آرمه ، پل ها ، قطعات پيش ساخته بـتن آرمـه ،جدول خيابانها ، ملاتها ، اندودها و پي ساختمانهايي كه امكان حمله سولفاتها وجود ندارد مصرف مي شود .

نوع ۲ –سيمان اصلاح شده :

سيمان نوع ۲ يا سيمان با حرارت متوسط ، در برابر حمله سولفاتها از سيمان معمولي مقـاوم تـر اسـت و درمواردي كه آب زيرزميني حاوي كمي سولفات است مصرف مي شود. بعلاوه چـون گرمـازايي ايـن نـوع سـيمانهنگام آبگيري كمتر از سيمان معمولي است در بتن ريزي هاي حجيم و بتن ريزي در هواي گرم نيز بـه مـصرفمي رسد .

نوع ۳ –سيمان زودگير :

سيمان نوع ۳ يا سيمان با تاب زياد را در مواقعي كه بارگذاري بايد مدتي كوتـاه بعـد از بـتن ريـزي صـورتگيرد يا بخواهند قالب ها را زودتر بردارند استفاده مي شود يا بهنگام بتن ريزي در هـواي سـرد بـه مـصرف مـيرسانند .

مطلب مرتبط: بتن ریزی در هوای سرد

نوع ۴ –سيمان با حرارت كم :

اين نوع سيمان در ساختن بتن هايي بكار مي رود كه وجود حرارت هيدراسيون كم براي آنها ضروري است وغالبا در بتن ريزي هاي حجيم به ويژه در فصول گرم به مصرف مي رسد .

مطلب مرتبط: اجرای بتن در مناطق گرمسیری

نوع ۵ –سيمان ضدسولفات :

اين نوع سيمان در ساختن بتن هايي بكار مي رود كه وجود مقاومت زياد در برابر سولفاتها براي آنها ضرورياست و براي مصرف در بخشهايي از ساختمان كه شديدا در معرض حمله سولفاتها باشد مناسب است .

سيمان تراس :

سيمان تراس را از آسياب كردن ۲۰ تا ۴۰ درصد نرمه سنگ تراس با ۸۰ تا ۶۰ درصد كلينكر سيمان پرتلندتهيه مي كنند و آن را در ساختمانهاي آبي ، دريايي و براي سدسازي و در پي هاي حجـيم ، موزاييـك سـازي وغيره كاربرد دارد .

درجه حرارت سيمان :

بالا بودن دماي سيمان ، دماي بتن را افزايش مي دهد كه اين امر موجب تـسريع عمـل آبگيـري ، سـختشدن فوري ، بالا رفتن نياز به آب و نهايتا آثار نامطلوب بر روي مقاومت و جمع شدگي خميري بتن خواهد شد.

بنابراين تحت هيچ شرايطي نبايد درجه حرارت سيمان هنگام اختلاط از ۷۷ درجه سانتيگراد تجـاوز نمايـد و درهواي گرم بايد از مصرف سيمان نوع ۳ و نوع مشابه آن خودداري نمود .

 

 

حمل نقل و انبار كردن سيمان :

سيمان را مي توان در واگن هاي سربسته يا ظروف و باركشهاي مخصوص يا كيسه هاي كاغذي چند لايه حمـلو نقل كرد .

 

در موقع حمل و نقل سيمان بايد براي جلوگيري از پخش گرد آن در هوا مقررات ايمنـي ويـژه اي را بـه مرحلـهاجرا گذاشت و بخصوص براي پيشگيري از ورود آن به دستگاه تنفسي بايد در محلهايي كه در آنجا سيمان حملو نقل انبار مي شود دستگاههاي تهويه قرار داد .

رطوبت عامل خطرناكي براي سيمان است و بايد سيمان را در برابر آن حفاظت نمود. رطوبت موجود در هـوا بـهتدريج باعث گرفتن سيمان و توليد كلوخه مي شود و گاهي اوقات كلوخه ها به حدي سخت مي شـود كـه نمـيتوان آنها را با فشار انگشتان خرد كرد. سيمان حاوي اين كلوخه هاي سخت شده را نمي توان براي ساختن بتنبه مصرف رساند زيرا علاوه بر ديرگير شدن باعث كاهش مقاومت بتن مي شود .

در كارگاههايي كه كارهاي پراكنده دارند و مقادير كم سيمان در نقاط مختلـف مـورد نيـاز اسـت ، كيـسه هـايسيمان اجبارا بايد در فضاي باز انبار شوند. در اين صورت كف محلي كه سيمان روي آن چيده شود بايد خشكو دست كم ۱۰ سانتي متر از اطراف خود بالاتر باشد. استفاده از تخته و آجر براي بالا آوردن بستر و ورقـه هـايپلاستيكي براي خشك نگهداشتن كف مفيد است .

كيسه هاي چيده شده بايد با روكش پلاستيكي پوشيده شوند. در هر حال نگهداري سيمان به اين ترتيب نبايدبراي مدت طولاني ادامه داشته باشد .

در كارهاي بزرگتر كه قرار است سيمان پاكتي مصرف شود ، كيـسه هـاي سـيمان بايـد در انبارهـاي مخـصوصنگهداري شوند. سقف ، ديوار و كف انبار بايد كاملا نم بندي شده و كيسه هاي سيمان به فاصله دسـت كـم ۳۰ سانتي متر از ديوار چيده شوند .

انبار كردن كيسه ها بايد به نحوي باشد كه دستيابي به هر محموله براي مصرف و بازرسي يا آزمايش آسان باشد. كيسه هايي كه زودتر وارد انبار شده اند بايد زودتر از بقيه به مصرف برسند .

نگهداري سيمان فله فقط در سيلو مجاز است ،هنگام تغيير نوع سيمان، سيلوها بايد كاملا تميز شوند .

نگهداري و ذخيره سيمان در نقاطي كه رطوبت نسبي هوا از ۹۰ درصد بيشتر باشـد نبايـد در كيـسه بـيش از ۶ هفته و در سيلوهاي مناسب از ۳ ماه تجاوز كند. سيماني كه براي مدت زياد انبـار شـود ممكـن اسـت بـصورتكلوخه هاي فشرده درآيد. اينگونه سيمان را مي توان با غلتاندن كيسه روي كف اصلاح نمود ، چنانچه بـا يكبـارغلتاندن كلوخه ها باز شود سيمان قابل مصرف است و گرنه بايد آزمايش مقاومت استاندارد به منظور اطمينان ازمرغوبيت سيمان به عمل آيد .

برچسب ها
نمایش بیشتر

علیرضا خویه

کارشناس ارشد مهندسی عمران- مهندسی زلزله از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی | طراح سازه های مقاوم در برابر زلزله | بهسازی و مقاوم سازی سازه های موجود | ارائه طرح اختلاط بتن های باکیفیت و با مقاومت بالا |

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن