دکتر بتن Dr Concrete

پیشگیری از سرطان بتن

طرح اختلاط بهبود مقاومت ضد سرطان_تن

مقابله با سرطان_بتن

١-جایگزینی بخشی از سیمان با سرباره یا سایر افزودنی ها (سیلیکافیوم و فلای_اش)دارای Na2O کم
٢-ارزیابی پتانسیل واکنش پذیری قلیایی_سیلیسی سنگدانه_ها (آزمایش پتروگرافیک/آزمایش میکروبار/ارزیابی عملکرد و …)
٣-حذف و جایگزینی بخش از سنگدانه های مستعد
۴-کاهش و حذف امکان رسیدن رطوبت به بتن
۵-مسلح_سازی سازه به منظور توزیع مناسب و خوب ترک_ها (تنها ترک های خیلی ریز)
۶-کاهش حداکثری نفوذپذیری به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت
٧-استفاده از افزودنی های مناسب و پیشرفته (تکنولوژی بالا)

طرح_اختلاط بهبود مقاومت ضد سرطان_بتن

سنگدانه
استعداد واکنش سلیسی_قلیایی سنگدانه ها بایتسی کنترل شود
((این مسله در تمامی دانه بندی باید کنترل شود))
………………………………..
سیمان
استفاده از سیمان های حاوی سرباره و فلای اش
((کاهش حجم خمیر سیمان به مقدار حداقل))
……………………………..
افزودنی پودری
سلیکافیوم، فلای اش و سرباره
((سیلیکافیوم ٣تا ۶ درصد))
…………………………….
مقدار آب
آب تمیز و بدون آلودگی
((نسبت آب به سیمان کمتر از ٠.۴٨))
……………………………..
افزودنی بتن
فوق روان کننده ها
((دوزمصرفی بسته به مکان و نوع کاربری))
………………………………
اجرا و عمل آوری
مواد عمل آوری مناسب و تراکم مناسب
((شروع هرچه سریعتر عمل آوری و تداوم مناسب آن به منظور عدم رخداد ترک))
………………………………..
سیستم ها و روش های محافظتی
در کنار دوری از قلیایی ها و سنگدانه های مستعد بایستی از تماس رطوبت با بتن خودداری شود. در صورت نزدیکی سازه با رطوبت بایستی از بتن محافظت شود.
((استفاده از پوشش ها و مواد محافظ صلب و انعطاف پذیر))

خروج از نسخه موبایل