مواد حباب هوازا بتن

Air-entrained concrete
مواد حباب هوازا

▪️مواد حباب‌زا

ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻲ حباب‌زا در بتن ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﺠﺎﺩ تعداد بی‌شماری حباب‌های ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﻳﺰ و یکنواخت ﻫﻮﺍ که در ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ، می‌شوند.

ﺍﻳﻦ حباب‌های بسیار ﺭﻳﺰ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮﻣﺴﻠﺢ قابل‌رؤیت نبوده و هدف اصلی استفاده از مواد حباب زا عبارت است از:
▪️ﻣﺤﺎﺳﻦ استفاده از مواد حباب‌زا در بتن

1- جلوگیری از خرابی ﺑﺘﻦ و بالا بردن دوام آن ﺩﺭ سیکل‌های یخ زدن ﻭ ذوب شدن ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ (مهمترین کاربرد مواد حباب‌زا).

2- ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺑﺘﻦ ﺗﺎﺯﻩ.

3- ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺘﻦ ﺩﺭ برابر ﺗﻮﺭﻕ ﻳﺎ پوسته‌شدن ﺑﺘﻦ.

4- افزایش مقاومت بتن در برابر سایش.

5- کاهش چشم‌گیر نفوذپذیری بتن و درنتیجه کاهش میزان نفوذ یون کلر و سولفات به جسم بتن.

6- ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺬﺏ آب بتن.

7- ﻛﺎﻫﺶ افت و جمع شدگی بتن.

8- ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺰﺵ ﺑﺘﻦ.

9- ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺪﺍﺷﺪﮔﻲ سنگﺩﺍﻧﻪﻫﺎ در بتن تازه.

10- ﻛﺎﻫﺶ ﺁﺏ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﮕﻲ سطحی در ﺑﺘﻦ تازه.

▪️مقدار مصرف:

مقدار مصرف مواد حباب‌زا حدود 4 تا 8 درصد وزن سیمان است که با توجه به پارامترهای زیر تعیین می‌گردد:

1- حداکثر اندازه اسمی سنگدانه‌ها در بتن تولیدشده.

2- بتن سخت شده در شرایط تماس دائمی با رطوبت خواهد بود (نظیر رویه‌های بتنی، مخازن آب بتنی و …) یا فقط گاهی در تماس با رطوبت خواهد بود.

3- مقاومت مشخصه بتن

نکته مهم: معمولاً به ازاء هر 1 درصد هوا که به‌طور عمدی یا تصادفی داخل بتن وارد شود حدود 4 درصد از مقاومت کاسته می‌شود. قابل‌ذکر است که این کاهش مقاومت با توجه به کاهش نسبت آب به سیمان در بتن تا حدود زیادی جبران می‌گردد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
Call Now Button